Maastricht Marina VOF, gevestigd aan Hoge Weerd 20 6229AM Maastricht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.maastrichtmarina.nl Hoge Weerd 20
6229AM Maastricht, telefoon: 0646412289

Eric van Nieuwenhoven is de Functionaris Gegevensbescherming van Maastricht Marina VOF.  Hij is te bereiken via info@maastrichtmarina.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Maastricht Marina VOF verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@maastrichtmarina.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken. 
Maastricht Marina VOF verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Maastricht Marina VOF neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Maastricht Marina VOF tussen zit. Maastricht Marina VOF gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Maasys, webbased klantenadministratiesysteem (planning reserveringen en facturatie)

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Maastricht Marina VOF bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia                                  > zolang als betreffende personen klant blijven van Maastricht Marina VOF                         
Adres                                          > zolang als betreffende personen klant blijven van Maastricht Marina VOF 
email adres                                 > zolang als betreffende personen klant blijven van Maastricht Marina VOF 

Delen van persoonsgegevens met derden
Maastricht Marina VOF verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Maastricht Marina VOF gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Maastricht Marina VOF en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@maastrichtmarina.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Om u te kunnen informeren over het huidige weer maken we gebruik van tamateo.
deze widget maat gebruik van de volgende cookies
    meteored, de cookie slaat alleen een anonieme ID op om notificaties te versturen.
    meteored_last, de cookie slaat alleen de 4 laatst bezochte locaties op.
    meteored_gps_ok, de cookie slaat alleen de locaties op waar u geweest bent vandaag.
    meteored_gps, de cookie slaat uw huidge locatie op.
    meteored_rain, de cookie slaat alleen de hoeveelheid regen op.
    meteored_wind, de cookie slaat alleen de hoeveelheid wind op.
    meteored_temp, de cookie slaat alleen de temperatuur op.
    meteored_pcookies, de cookie slaat het cookiebeleid zoals weergegeven op.
    meteored_notify, de cookie slaat alleen de status van de notificaties op.
    nl_cookie_v1, de cookie checkt de uitwisseling van gegevens ter promotie van de de nieuwsbrief.
    nl_cookie_cont1, de cookie slaat alleen de bezochte locaties per plaats ter promotie van de de nieuwsbrief.
    appop_cookie_v1, de cookie dat de momenten van toegang tot locaties bespaart van de app.
    appop_cookie_cont_v1, de cookie checkt de publicaties van de promoties van de app.
    notify_cookie_v1, de cookie geeft aan dat je een plek hebt bezocht.

Maastricht Marina VOF wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Maastricht Marina VOF neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@maastrichtmarina.nl

Nieuws

Maastricht Marina beschikt nu ook over oplaadvoorzieningen voor electrische auto's. Het systeem werkt met de standaard pasjes ...

> Lees meer